“Maria Divine Mercy” – Fraud

Doggy_Book

There is only one Book of Truth and it is called the Holy Bible – In other words, the so called “Maria Divine Mercy” is a fraud.
The post below is form Fr. Carlos Martins, Roman Catholic Priest from Toronto, Ontario (April 28, 2013 via Facebook)

THE “MARIA DIVINE MERCY” MESSAGES — BEWARE!

There is an abundance of people spreading these messages on the internet. More and more people are sending me emails containing them and asking me to promote, “Maria Divine Mercy”.

Stay away from this absurd and false prophet. “Maria Divine Mercy” is not receiving authentic messages. Many ignorant and gullible people are jumping on her bandwagon, or at least entertaining her absurd messages, to their own harm. (Her Facebook page http://www.facebook.com/JesusToMankind has over 18,000 followers. Her website is http://www.thewarningsecondcoming.com).

It is clear that the nature of her messages are to place a wedge between the faithful and the Church, specifically between the faithful and the Holy Father, Pope Francis. One of the “revelations” received by this very misguided person is that Pope Benedict will be the last Pope on earth, that he will be ousted from office, and that Pope Francis is a false pope. All three claims are false and individuals who believe them show they do not believe Our Lord’s words in Matthew 16:18-19. In questioning Pope Francis, the Vicar of Christ on earth, they are questioning Jesus Christ himself. It is for such people that Hebrews 13:9 was written: “Do not be led astray by various kinds of strange teachings.” Furthermore, name for me ONE Saint in the Church’s long history that placed a private vision or revelation above the word of the Pope and of the Church? You won’t find any.

“Maria Divine Mercy” states that she has received messages from “the Holy Trinity as well as by the Virgin Mary.” Name for me ONE visionary from the Church’s list of approved apparitions that described himself/herself as a “visionary”, “prophet”, or “seer”? None exist. The seers at Fatima, St. Bernadette, St. Catherine Laboure, etc., all submitted their visions, received messages, and interpretations of both, to the Church. This is not only a recipe for spiritual health, it is also the mark of holiness. “Maria Divine Mercy” lacks both.

Finally, “Maria Divine Mercy” writes anonymously. No one knows who she is. This, in fact, should be the first thing to set off alarm bells. Name for me ONE prophet that hid himself/herself in secret while slinging out “revelations” without accountability and without subjecting himself/herself to the authority of the Church? There are none.

In giving credence to “Maria Divine Mercy”, devotees are disobeying the laws of the Church, are promoting an evil which is sowing discord among the faithful, and are leading people away from the Church, the same Church for which Christ shed his blood.

Those who subscribe to or spread these messages need to repent, for one day they will come under the judgment of God for doing so.

The National Catholic Register has a wonderful analysis of the absurd claims put out by “Maria Divine Mercy” by the brilliant apologist Jimmy Akin: http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/9-things-you-need-to-know-about-maria-divine-mercy.

But wait! There’s more! His Excellency Spis Bishop Mons. Stephen Sečka, from Slovakia has more to say about “Maria Divine Mercy”

ENGLISH TRANSLATION:

Bishop Sečka to spread the alleged Greater warning of Jesus Christ
P: 3, 21 11th 2012 12:44, DOM

Spis Chapter 21 November (ZENIT) – Spis Bishop Mons. Stephen Sečka issued on the basis of reports of priests and believers phone calls from the Internet to disseminate data big warning of Jesus Christ. On this occasion, issued an opinion that we bring in full.

Dear Brothers and Sisters,

I learned that in some parishes is very spread messages about the so-called Great Day of God’s warnings, resulting from the alleged private revelations of an Irish visionaries. These messages are distributed via the internet. I have found that it is a heretical teachings, which is not in accordance with the teachings of the Catholic Church and is showing signs of sectarianism. This whole doctrine is indeed poprepletaná prayers for God’s mercy and calls for confession, as well as the Catholic Church teaches, but quotations from Scripture are commented and explained arbitrary and contrary to the teachings of the Catholic Church. Similar tendencies were already in the early Church, therefore St.. Apostle Peter wrote: “Above all, you should know that no prophecy of Scripture does not allow private interpretation” (2 Peter 1: 20).

After seeing this website I also found that believers are encouraged to have already bought so. “Seal of the living God” to be sanctified by a priest. I note that no priest faithful to Christ and his Church must cooperate in this matter, it would be guilty of transgressions against the faith and his office. For anyone who will disseminate these messages are delusional enough to apply strictly the words of Scripture, written by St. Apostle Paul to the Galatians:

“I marvel that from him that called you into the grace of Christ are under way quickly to another gospel. Ono nor other, unless there are some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ. But if we have preached unto you we, or an angel from heaven any other gospel than we have preached unto you, let him be accursed! As we have said before, so now I say again: If anyone preaches to you a gospel contrary to that which you received, let him be accursed! I can now lean people or God? Or trying to please men? If I yet pleased men, I would not be Christ’s servant. “(Gal 1, 6-9).

All believers, who perhaps out of ignorance began to believe the messages mentioned, and please urge them to leave these heretical teachings and not spread them.

On this matter, I was obliged, in order to highlight the purity of Catholic faith, obedience and unity with the Holy Father, and for the sake of salvation of your souls.

dedicated to Lord V + Sečka Stephen, Bishop of Spis

ZENIT Opinion expressed by Peter Majda

ORIGINAL UNTRANSLATED TEXT:

Biskup Sečka k šíreniu údajného Veľkého varovania Ježiša Krista
P:3, 21. 11. 2012 12:44, DOM

Spisšká Kapitula 21. novembra (TK KBS) – Spišská biskup Mons. Štefan Sečka vydal na základe hlásenia kňazov a telefonátov od veriacich, že internetom sa šíri údajné Veľké varovanie Ježiša Krista. Pri tejto príležitosti vydal stanovisko, ktoré prinášame v plnom znení.

Drahí bratia a sestry!

Dozvedel som sa, že v niektorých farnostiach sa veľmi rozšírili posolstvá o takzvanom dni Božieho Veľkého varovania, ktoré vyplývajú z údajných súkromných zjavení nejakej írskej vizionárky. Tieto posolstvá sa rozširujú prostredníctvom internetu. Zistil som, že ide o bludnú náuku, ktorá nie je v súlade s učením Katolíckej cirkvi a vykazuje známky sektárstva. Celá táto náuka je síce poprepletaná modlitbami k Božiemu milosrdenstvu a výzvami k svätej spovedi tak, ako to učí aj Katolícka cirkev, avšak citáty zo Svätého písma sú komentované a vysvetľované svojvoľne a v rozpore s učením Katolíckej cirkvi. Podobné tendencie boli už v prvotnej Cirkvi, preto sv. Peter apoštol napísal: „Predovšetkým však vedzte, že nijaké proroctvo v Písme nepripúšťa súkromný výklad“ (2Pt 1, 20).

Po zhliadnutí tejto internetovej stránky som tiež zistil, že veriaci sú nabádaní, aby si zaobstarali tzv. „pečať živého Boha“, ktorá má byť posvätená kňazom. Pripomínam, že žiaden kňaz verný Kristovi a jeho Cirkvi nesmie v tejto veci spolupracovať, lebo by sa dopustil prehrešenia voči viere a svojmu úradu. Na kohokoľvek, kto bude šíriť tieto bludné posolstvá sa vzťahujú dosť prísne slová Svätého písma, ktoré napísal sv. apoštol Pavol Galaťanom:

„Čudujem sa, že od toho, ktorý vás povolal v Kristovej milosti, tak rýchlo prebiehate k inému evanjeliu. Ono ani nie je iné, ibaže sú niektorí, čo vás mätú a chcú prekrútiť Kristovo evanjelium. Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.“ (Gal 1, 6-9).

Všetkých veriacich, ktorí možno z nevedomosti začali veriť uvedeným posolstvám, prosím a dôrazne žiadam, aby opustili tieto bludné náuky a nešírili ich.

Na túto záležitosť som bol povinný upozorniť v záujme čistoty katolíckej viery, poslušnosti a jednoty so Svätým Otcom, ako aj v záujme spásy vašich duší.

V Pánu oddaný + Štefan Sečka, spišský biskup

TK KBS stanovisko poskytol Peter Majda


4 responses to ““Maria Divine Mercy” – Fraud”

    • Glory goes to God. When I was Captain of the Adoration Society at my old parish, I would find copy’s of this woman’s garbage from time to time and bundle them up and toss them out. I advised our Pastor. Then I finally found the woman who was placing them in our Adoration Chapel. When I advised her that this woman is not approved by the Catholic Church, she finally understood and stopped placing anything in there. I didn’t have to read much of her stull to know it was false.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: